Hướng dẫn

Hệ Thống Thần Khí

22-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Mỗi Thần Khí có nguyên liệu tăng bậc tương ứng. Khi tăng bậc giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật. Người chơi thu thập nguyên liệu tăng bậc thông qua các hoạt động, event và săn boss.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP ở Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event, hoạt động và săn boss

Thần khí Đồng Vạn Thần khí bảo châu Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 Sử dụng code FaceBook
Cấp 2 50 1000 100
Cấp 3 50 1000 90
Cấp 4 100 2000 80
Cấp 5 100 2000 60
Cấp 6 100 5000 40
Cấp 7 200 10000 30
Cấp 8 200 15000 15
Cấp 9 500 20000 10
Cấp 10 500 40000 10

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại thần khí sẽ bị giảm 1 cấp
  • Nếu dùng bùa cấp độ sẽ được giữ lại.

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp